GDPR

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

 

1. Εισαγωγή

Για την Εταιρεία μας, η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των Χρηστών και των Επισκεπτών του ιστοτόπου μας, καθώς και των Τελικών Πελατών και των Εξωτερικών Συνεργατών, λογίζεται ως υψίστης σημασίας. H Εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους η Εταιρεία μας επεξεργάζεται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση ενός ατόμου («Προσωπικά Δεδομένα») που συλλέγονται μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας της και των λοιπών μέσων της Εταιρεία μας.

Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»), ο οποίος είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Ο Κανονισμός GDPR δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα για τα φυσικά πρόσωπα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπήρχαν ήδη υπό την Οδηγία 95/46/EΚ. Η Οδηγία 95/46/EΚ θα καταργηθεί την 25η Μαΐου 2018, οπότε και τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός GDPR.

Οι όροι της παρούσας πολιτικής αφορούν:

Τους “Χρήστες” ή “Επισκέπτες”, δηλαδή τα πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπο μας (www.aerio.eu), τους “υποψήφιους πελάτες” ή “Πελάτες” δηλαδή τα πρόσωπα που συμβάλλονται με την Εταιρεία μας για την παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών.

Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από την Εταιρεία μας διεξάγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται με ασφάλεια και η πρόσβαση σε αυτές επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η Εταιρεία μας εφαρμόζει και εξελίσσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Χρηστών/Επισκεπτών, των Τελικών Πελατών, καθώς και των Εξωτερικών Συνεργατών (όλων αυτών νοούμενων ως «Υποκειμένων» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και χρήση, καθώς και κατά ενδεχόμενης απώλειας, καταστροφής, ζημιάς, κλοπής ή παράνομης πρόσβασης.

 

2. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

2.1 Γενικά

2.1.1 Η νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία μας συλλέγει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι συμβατικές μας υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και σχετικές δεσμευτικές αποφάσεις αρμόδιων αρχών.  Όποτε αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερώνεστε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων αυτών και ενδέχεται να απαιτείται η πρότερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία.

Εφαρμόζουμε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, μόνον εφόσον έχουμε την νόμιμη βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη και σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους επεξεργασίας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες βάσεις:

Παροχή συναίνεσης: Ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, προκειμένου να προβούμε σε επεξεργασία ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των δεδομένων σας αυτών θα εκτελεσθεί με αυτόν τον τρόπο, μόνον εφόσον συμφωνήσετε ρητά  προς τούτο (άρθρο 6, παράγραφος 1α του Κανονισμού GDPR).

Εκτέλεση συμβάσεως: Στις περιπτώσεις αυτές η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Εταιρείας μας, όπως  απορρέουν από την μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση (άρθρο 6 παράγραφος 1β του Κανονισμού GDPR) ή σχετική δική σας έγγραφη ανάθεση προς την Εταιρεία μας.

Νομική υποχρέωση: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως ενδεικτικά: α) να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς, β) να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα, ο οποίος έχει τη σχετική εξουσιοδότηση από το Νόμο (π.χ φορολογικές αρχές και ασφαλιστικούς φορείς), γ) να συμμορφωνόμαστε με τις επιταγές νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή μια δικαστική απόφαση (άρθρο 6 παράγραφος 1γ του Κανονισμού GDPR). 

Προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων: Σε αυτήν την περίπτωση η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας (άρθρο 6 παράγραφος 1δ του Κανονισμού GDPR).

Εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας: Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1ε του Κανονισμού GDPR). Ενδεικτική τέτοια περιπτώση είναι η επικοινωνία με τον φορέα διανομής αερίου σε περιπτώσεις διαρροής φυσικού αερίου.

Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται τα προσωπικά σας δεδομένα να υποστούν επεξεργασία όταν αυτή η επεξεργασία αποτελεί έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας κατά την εκτέλεση της νόμιμης επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια της δραστηριότητας αυτής. Η επεξεργασία αυτή, σε κάθε περίπτωση δεν δύναται και δεν θα  υπερβαίνει τα συμφέροντα, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας (άρθρο 6 παράγραφος 1στ του Κανονισμού GDPR).

Η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Κανονισμού GDPR, όταν τα ίδια τα φυσικά πρόσωπα, άνευ δικής μας απαίτησης, μας παρέχουν τα δεδομένα αυτά ή όταν τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το Νόμο.

Η έννοια των προσωπικών δεδομένων «ειδικών κατηγοριών» περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του ζωή και προσανατολισμό, δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αξιόποινες πράξεις. Η Εταιρεία μας σπανίως επεξεργάζεται τέτοιου είδους δεδομένα και μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο στο πλαίσιο των παραπάνω βάσεων.

2.1.2 Συλλογή Δεδομένων Υποκειμένων

Η Εταιρεία μας συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων, μέσω τηλεφώνου,  των Γραφείων μας και μέσω εξουσιοδοτημένων από εσάς συνεργατών, καθώς και μέσω της Εταιρικής ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τους φορείς αερίου (Διαχειριστές), τους παρόχους αερίου, τους επισκέπτες της Εταιρικής ιστοσελίδας, τους πελάτες, τους υποψήφιους πελάτες, τους προμηθευτές, τους μηχανικούς, τους εργολάβους, και λοιπούς τεχνικούς  και εξουσιοδοτημένους από εσάς.

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα σας ζητηθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά συλλέγονται από την Εταιρεία μας.

Η συγκατάθεσή σας είναι εντελώς προαιρετική αλλά κατά περίπτωση μπορεί να μην είναι δυνατή η παροχή των υπηρεσιών ή η προμήθεια προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη επεξεργασία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας είναι τα ακόλουθα:

 • Προσωπικά Δεδομένα Χρηστών/Επισκεπτών: Ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ).
 • Προσωπικά Δεδομένα Υποψηφίων Εργολάβων και τρίτων συναλλασσόμενων με εσάς: Ονοματεπώνυμο, αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα επαγγελματικά τους προσόντα εφόσον αυτό απαιτείται.
 • Προσωπικά Δεδομένα Πελατών: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΗΚΑΣΠ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Προσωπικά Δεδομένα υπαλλήλων και τρίτων συναλλασσόμενων με εσάς: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Προσωπικά Δεδομένα Προμηθευτών: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Ευαίσθητα Δεδομένα Πελατών: Ένδειξη ΑΜΕΑ, δεδομένα υγείας και ασθενειών βάσει των αιτήσεων προτεραιότητας και παράτασης.

Η Εταιρεία μας δεν θα διατηρήσει τα δεδομένα των υποκειμένων πέραν του χρόνου που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή όπως απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Εταιρεία μας δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων.

Σε περίπτωση μεταφοράς δεδομένων εκτός ΕΕ, αυτό μπορεί να γίνεται για λόγους διασφάλισης αντιγράφων. Σε αυτήν την περίπτωση η Εταιρεία μας θα λάβει κάθε εφικτό μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ/ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ με μέτρα ιδιαίτερης κρυπτογράφησης). Επιπλέον, η Εταιρεία μας θα επικαιροποιεί την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητα των εμπλεκόμενων.

H Εταιρεία μας συλλέγει συγκεντρωτικά δεδομένα που αφορούν στην επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα της, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των Επισκεπτών και τον αριθμό των επισκέψεων, των δεδομένων γεωγραφικής θέσης, του χρόνου που αφιερώνεται στην ιστοσελίδα, και τον αριθμό των κλικ στους συνδέσμους αυτής.

2.1.3 Οι σκοποί της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

i) Για τους Επισκέπτες της Ιστοσελίδας, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, για την εξυπηρέτηση αιτήματός σας.  Όσον αφορά στην βελτίωση της ιστοσελίδας και της προσαρμογής του τρόπου τον οποίο οι Επισκέπτες . Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση IP, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και λοιπά στοιχεία (ΗΚΑΣΠ, ΑΦΜ κτλ).

Η Εταιρεία μας δεν στέλνει ενημερωτικά έντυπα, παραμόνο εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι νομικοί λόγοι που επιβάλλουν την επικοινωνία με εσας.  

ii) Για τους Υποψήφιους Πελάτες, η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσίων ή αγαθών. Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα  για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Υπηρεσίες μηχανικού
 • Τεχνικές υπηρεσίες εγκαταστάτη
 • Εμπορικές δραστηριότητες (πώληση)
 • Υπηρεσίες συμβούλου
 • Λοιπές εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα

Επισημαίνεται ότι, για τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουμε και τα οποία περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την εξυπηρέτηση αιτήσεων παράτασης και προτεραιότητας απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας, για την επεξεργασία αυτών των ειδικών κατηγοριών δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα).

Αν επιλέξετε να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας, για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση είτε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες σας, είτε να προβούμε στην εκτέλεση ορισμένων από τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για να σας προσφέρουμε τις ανωτέρω υπηρεσίες. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας αυτή οποτεδήποτε και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με ιδιαίτερες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων σχετικών με όσα μας ορίζετε, μόνον κατόπιν συγκατάθεσής σας. Την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε και χωρίς κόστος. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας δεν θα τύχουν επεξεργασίας και δεν θα ικανοποιηθεί το σχετικό αίτημά σας. 

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με χρήση προηγμένων τεχνολογιών για τη διασφάλιση νόμιμών συμφερόντων μας (π.χ ψηφιακή υπογραφή).

iii) Για τους Πελάτες η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της υπηρεσίας ή πώλησης αγαθών και αυτή ενδεχομένως θα καταστήσει μη εφικτή. Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΗΚΑΣΠ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τα ανωτέρω δεδομένα η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Λήψη και διαχείριση παραπόνων πελατών,
 • Διαχείριση Εσωτερικών Εγκαταστάσεων (π.χ. έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης, μελέτες εσωτερικής εγκατάστασης, τεχνικές εκθέσεις, προγραμματισμός επισκέψεων για αυτοψία, ενεργοποίηση συσκευών, ειδοποίηση Πελάτη),
 • Εργασίες Κατασκευής και εμπορίας
 • Εργασίες
 • Εισπράξεις - πληρωμές

Επιπρόσθετα, η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωση της Εταιρεία μας με τις νομικές της υποχρεώσεις ως προς το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για τους φορείς που έχουν επαγγελματική Άδεια (Τεχνικοί Κανονισμοί, Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου), καθώς και ως προς τις Δικαστικές και όποιες άλλες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει ή εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

iii) Για τους Υποψήφιους Εργαζόμενους η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  για την αξιολόγηση υποψήφιων εργαζομένων και διαδικασία πρόσληψης. Η επεξεργασία αυτή αποτελεί έννομο συμφέρον της Εταιρεία μας για την βέλτιστη δυνατή στελέχωση της Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), Βιογραφικό Σημείωμα, τυχόν συνοδευτικά έγγραφα του Βιογραφικού Σημειώματος (π.χ. τίτλοι σπουδών).

iv) Για τους Προμηθευτές και εργολάβους η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την πληρωμή προμηθευτών για την παροχή υπηρεσιών/αγαθών, καθώς και την διαχείριση συμβάσεων προμηθευτών, αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επιπρόσθετα η Εταιρεία μας μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει ή εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τους ανωτέρω σκοπούς προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

v) Για τις επιχειρήσεις αερίου, τους Μηχανικούς Επιβλέποντες Αερίου, Μελετητές, Τεχνικούς και Εγκαταστάτες Καύσης η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, επεξεργάζεται για τον ανωτέρω σκοπό προσωπικά δεδομένα σας όπως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Επιπρόσθετα, η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις νομικές της υποχρεώσεις ως προς το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που τη διέπει καθώς και ως προς τις Δικαστικές και όποιες άλλες Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες για τις δραστηριότητες της.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που αυτή επιδιώκει ή εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.1.4 Η χρήση της Ιστοσελίδας

Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της Εταιρεία μας, συναινείτε στη συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους που παρατίθενται στο παρόν, παρακαλούμε μην συνεχίσετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

Η Εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει, να καταγράφει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας της. Μπορεί να καταγράψουμε τη διεύθυνση IP σας και να χρησιμοποιήσουμε cookies όπως αναφέρουμε κατωτέρω.

Η Εταιρεία μας μπορεί να προσθέσει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της δραστηριότητας προβολής σελίδας. Επιπλέον, η Εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που μας προσφέρετε εθελοντικά στις φόρμες του ιστοτόπου μας, όπως όταν εγγραφείτε για πληροφορίες και ενημερωτικά δελτία.

2.1.5 Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση προγραμμάτων ή την εγκατάσταση ιών στον υπολογιστή σας.

Συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της Εταιρεία μας, συμφωνείτε με την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας θα είναι ικανοποιητική.

Μπορούμε επίσης να τοποθετούμε cookies τρίτων για λειτουργικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ. Η χρήση των cookies είναι ευρέως διαδεδομένη και ωφελεί τον Επισκέπτη.

2.1.6 Διευθύνσεις IP 

H διεύθυνση IP (IP address - Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol Standard. Η διεύθυνση IP είναι, δηλαδή, ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης της εταιρικής ιστοσελίδας. 

2.1.7 Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστότοπων.

2.1.8 Συλλογή των Δεδομένων του Χρήστη που συμμετέχει σε έρευνες

Οι έρευνες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από Χρήστες, τις καθιστούν διαθέσιμες στις σχετικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες. Είναι ευθύνη της Εταιρεία μας να διασφαλίζει, ότι η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μας δεν θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς ή με άλλα μέσα πέραν των εντολών των Χρηστών του ιστοτόπου.

Οι έρευνες ή ερωτηματολόγια αφορούν άτομα τα δεδομένα των οποίων έχουν μεταφορτωθεί, μεταφερθεί ή εισαχθεί χειροκίνητα από τον ίδιο τον Χρήστη της Εταιρεία μας στο λογαριασμό τους, με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών προς τον Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο στο σπίτι ή κινητό αριθμό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια, τον τρόπο ζωής και τις κοινωνικές περιστάσεις, όπως ηλικία, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών, / προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων, φύλο, θρησκεία, φυλή, λεπτομέρειες για την υγεία και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ειδική σημείωση για τους ανήλικους: Ανήλικοι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν στην Εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας της προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους. Ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι Χρήστες της ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, θα θεωρείται από την Εταιρεία μας, ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.

2.1.9 Τοποθεσία Συλλογής και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα των ατόμων που συλλέγονται από την Εταιρεία μας, συλλέγονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται στην έδρα της Εταιρεία μας στη Θεσσαλονίκη, Λόρδου Βύρωνα 3, ΤΚ56626 καθώς και διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών σύννεφου (cloud) και κατά περίπτωση στους διακομιστές (web και e-mail servers) των παρόχων διαδικτύου. H ύπαρξη αντιγράφων ασφαλείας γίνεται τόσο τοπικά όσο και απομακρυσμένα με τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας.

 

3ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η Εταιρεία μας δεν θα διατηρήσει δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή κατά τα απαιτούμενα από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα των Χρηστών θα διατηρούνται για τουλάχιστον 10 έτη μετά τη λήξη της μεταξύ της Εταιρείας μας και των Τελικών Πελατών έννομης σχέσης.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, εξαιτίας πιθανών νομικών υποχρεώσεων, εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας, κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ενδεικτικά, αυτές που σχετίζονται με κάθε κλάδο του δικαίου (φορολογικό, αστικό, ποινικό κ.λπ.), καθώς και για λόγους ασφάλειας της Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου.

 

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Υποθέτουμε ότι όλοι οι Επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, έχουν διαβάσει προσεκτικά αυτή την πολιτική απορρήτου και συμφωνούν με το περιεχόμενό της. Αν κάποιος δεν συμφωνεί με αυτήν την πολιτική απορρήτου, θα πρέπει να μην χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και την πλατφόρμα επικοινωνίας μαζί μας. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου ανάλογα με τις ανάγκες της. Σε κάθε περίπτωση είμαστε διαθέσιμοι για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ο νέος Κανονισμός GDPR σας παρέχει τα παρακάτω δικαιώματα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έτσι σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο/α των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρεί η Εταιρεία μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό σας παρέχεται η δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σας που έχει η Εταιρεία μας. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που θα μας παράσχετε.

Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Σημειώστε, ωστόσο ότι, το δικαίωμά σας αυτό ενδέχεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μην είναι εφικτό για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιούνται, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός σας.

Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Συγκεκριμένα μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Αν θέλετε να επανακαθορίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων,

(β) όταν θεωρείτε, ότι η χρήση των δεδομένων σας είναι καταχρηστική, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας,

(γ) όταν χρειάζεται να διατηρούμε τα δεδομένα σας, ακόμη και αν δεν τα απαιτούμε από εσάς πλέον, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ενδεχόμενης άσκησης δικαιωμάτων σας.

Δικαίωμα Εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία  των δεδομένων σας βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας (περίπτωση ε της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού), ή εάν η επεξεργασία επιτελεί σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρεία μας ή τρίτου (περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού). Ωστόσο, η Εταιρεία μας δύναται να μην μπορεί να ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμά σας, εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  

Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτους. Θα παρέχουμε σε εσάς ή στον τρίτο που έχετε επιλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ευρέως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από ηλεκτρονικά μέσα μορφή. Σημειώστε ότι, το δικαίωμά σας αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά μας παρείχατε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε ή όποτε χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες αυτές για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με σας.

Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις που έχετε ήδη παράσχει την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας. Αν ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται η Εταιρεία μας να μην είναι σε θέση να σας προσφέρει ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες της. Θα ενημερωθείτε σχετικώς προς τούτο κατά τη στιγμή της υποβολής του αιτήματός σας.

Μη αυτόματη λήψη αποφάσεων:  Η αυτόματη λήψη αποφάσεων λαμβάνει χώρα όταν ένα ηλεκτρονικό σύστημα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να πάρει μία απόφαση χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλεστε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή που σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εκτός εάν μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ή είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης μεταξύ υμών ή αν άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Έχετε επίσης, το δικαίωμα να αμφισβητήσετε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σχετικά με εσάς με την ως άνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε για τη συμπλήρωση του Εντύπου Άσκησης Δικαιώματος για Προσωπικά Δεδομένων που μπορείτε να μας ζητήσετε.     

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θεωρείτε ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά σας από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας.

 

6. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του, μόνο όταν έχουμε τεκμηριωμένους επαρκώς λόγους να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων απαιτείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας, την επικοινωνία ή την κίνηση δικαστικών διαδικασιών κατά προσώπου ή προσώπων που είναι ύποπτα για πράξεις παραβίασης ή διακινδύνευσης των περιουσιακών στοιχείων  ή σε άλλα άτομα που θα μπορούσαν να βλαφθούν από τις δραστηριότητες των Χρηστών αυτών ή από πρόσωπα που θα μπορούσαν (σκόπιμα ή με άλλο μη σύννομο τρόπο) να διαπράξουν παρόμοιες ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ πράξεις. Καθίσταται σαφές ότι, η αποκάλυψη θα γίνει μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο κριτήρια και προϋποθέσεις.

 

7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία μας σας παρέχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά είναι εσφαλμένα, σας παρέχουμε τρόπους προκειμένου να ενημερώνετε ή και να διαγράφετε τα δεδομένα σας άμεσα. Στην περίπτωση στην οποία η Εταιρεία μας θα πρέπει να διατηρήσει κάποιες από τις πληροφορίες αυτές ή όλες, για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς ή εφόσον έχει νομική υποχρέωση προς τούτο οι πληροφορίες αυτές δεν θα διαγράφονται για το χρονικό διάστημα που θα εξυπηρετούν το σκοπό αυτό.

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας κατά τρόπο που προστατεύει τα δεδομένα σας από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή.

 

8. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Εμπιστευτικότητα

Όλο το προσωπικό υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, όλοι οι Εκτελούντες Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρεία μας, καθώς και οι υπεργολάβοι επεξεργασίας υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τους κανόνες εμπιστευτικότητας που ζητούμε και να δηλώσουν συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR.

Όταν εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, η πρόσβαση αυτή είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Κατά την πρόσβαση στα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων, η διεύθυνση IP του προσώπου που έχει πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει επίσης να είναι εξουσιοδοτημένη.

Οι συσκευές στις οποίες αποθηκεύονται προσωρινά προσωπικά δεδομένα είναι πάντοτε, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιούνται ή μεταφέρονται, κλειδωμένες σε ασφαλές σημείο. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλή μέσα με σύνθετες δικλείδες ασφαλείας που αποτρέπουν την αναρμόδια πρόσβαση.

Ακεραιότητα

Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, όλες οι διελεύσεις δεδομένων κρυπτογραφούνται για να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων. οι πληροφορίες διαβιβάζονται κρυπτογραφημένες  μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας  και στη συνέχεια κρυπτογραφούνται στη βάση δεδομένων που διατηρεί η Εταιρεία μας για να είναι προσβάσιμες μόνο σε όσους έχουν εξουσιοδότηση πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες.

Διαθεσιμότητα

Τα πληροφοριακά συστήματα έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να προσφέρουν την υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχει στα Υποκείμενα η Εταιρεία μας. Η υψηλή διαθεσιμότητα (ΗΑ) είναι ένα χαρακτηριστικό ενός συστήματος, το οποίο στοχεύει στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής απόδοσης. Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα της κοινότητας χρηστών να αποκτήσουν μια υπηρεσία ή καλής ποιότητας πρόσβαση στο σύστημα, είτε να υποβάλουν νέα στοιχεία, να ενημερώσουν ή να αλλάξουν υπάρχουσες μεταβλητές ή να συλλέξουν τα αποτελέσματα προηγούμενων ενεργειών.

Διαφάνεια

Η Εταιρεία μας θα σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για αλλαγές στις διαδικασίες προστασίας της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών και των πολιτικών της εταιρείας μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα σας, πώς ασφαλίζονται και πώς χρησιμοποιούνται.

Δυνατότητα παρέμβασης

Η Εταιρεία μας παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και αντίρρησης.

Η συνολική ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων έγκειται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία μας, ο οποίος εκπαιδεύει και ενημερώνει όλο το προσωπικό της Εταιρείας, σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας δεδομένων, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάθμιση

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αποκλεισμένη από προεπιλογή, χρησιμοποιώντας πολιτική μηδενικών προνομίων. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρεία μας εκδίδει εξουσιοδοτήσεις και διατηρεί ένα μητρώο χορηγημένων αδειών.

Παρακολούθηση

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί αναφορές ασφαλείας για την παρακολούθηση των προτύπων πρόσβασης και για την ταυτοποίηση και τον περιορισμό των πιθανών απειλών. Οι διοικητικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο σύστημα, καταγράφονται για να παρέχουν τον απαραίτητο έλεγχο έτσι ώστε να καταγράφονται οι μη εξουσιοδοτημένες ή τυχαίες αλλαγές.

Η απόδοση και η διαθεσιμότητα του συστήματος παρακολουθούνται τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές υπηρεσίες παρακολούθησης.

Ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας παραβιαστούν, η Εταιρεία μας θα ειδοποιήσει εσάς, καθώς και την αρμόδια Εποπτική Αρχή εντός 72 ωρών και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου, θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την έκταση της παραβίασης και τα επηρεαζόμενα δεδομένα. Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο λειτουργίας της θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για τον περιορισμό των όποιων τυχόν επιζήμιων συνεπειών για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα.

 

9. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, π.χ. κατά τους διάφορους ελέγχους, δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.

Περαιτέρω, εφόσον δικαιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

Α. Εξωτερικοί Συνεργάτες με τους οποίους συμβάλλεται η Εταιρεία μας με σκοπό

i)  την εκτέλεση εργασιών και σχετικών υπηρεσιών

ii) την παροχή προϊόντων

Β. Οποιαδήπoτε αρμόδια εποπτική, διφυές νομικό πρόσωπο (φορέας αερίου), δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.

 

10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

 

11. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας διαθέτει «Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας των προσώπων, καθώς και της ασφαλούς και ορθής επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αρμόδιος υπευθυνος προστασίας είναι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μας (ΑΝΔΡΕΑΣ  Ε. ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ).

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 6944537759 και texniko@gmail.com (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/DPO).