Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και ασφάλεια

 

Μια κακοσυντηρημένη εγκατάσταση θέρμανσης μπορεί να παρουσιάζει σημαντικά χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με μια καλοσυντηρημένη. Αυτή η μειωμένη απόδοση οδηγεί συνήθως σε αυξημένο ετήσιο κόστος χρήσης, πολλαπλάσιο του κόστους ετήσιας συντήρησης. Παράλληλα οι εκπομπές ρύπων είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε όσους λέβητες δεν συντηρούνται ορθώς. Συνολικά τα οφέλη της τακτικής και ορθής συντήρησης είναι πολλαπλά καθώς:

- ελέγχεται το σημείο σύνδεσης της συσκευής με το δίκτυο φυσικού αερίου για τυχόν διαρροές,

- ελέγχεται το εσωτερικό της συσκευής για τυχόν διαρροές νερού,

- ελέγχεται η λειτουργία βασικών ασφαλιστικών διατάξεων της συσκευής, 

- καθαρίζονται τα διάφορα φίλτρα και ο θάλαμος της συσκευής, 

- ανανεώνεται η ισχύς της εγγύσης της συσκευής σύμφωνα πάντοντε με τους όρους του κατασκευαστή και εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η χρονική διάρκεια της

- ελέγχονται και ρυθμίζονται βασικές παράμετροι της καύσης (πίεση ακροφυσίου, αναλογία αέρα/ καυσίμου κ.α.)

- μετριέται ο βαθμός απόδοσης και οι υπόλοιποι ρύποι και καταγράφονται σε επίσημο φύλλο συντήρησης

-εξασφαλίζεται ο καταναλωτής ή χρήστης νομικά ότι ενήργεισε τα δέοντα στο βαθμό που του αναλογεί.

Με το πέρας της συντήρησης ο αδειούχος συντηρητής συντάσσει το προβλεπόμενο εκ της νομοθεσίας φύλλο συντήρησης και παραδίδει τη νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, οι εργασίες συντήρησης σε κατοικίες βαρύνονται με ΦΠΑ 13% (πλην περιοχών όπως τα νησιά που ο συντελεστής είναι ακόμα χαμηλότερος). Βασικό σημείο που πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής είναι να ζητάει εξ'αρχής τόσο έναν τιμοκατάλογο υπηρεσιών, την περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν και με το τέλος της συντήρησης μια υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση καλής συντήρησης όπως αυτή προβλέπεται στο ΠΔ114/2012. Προς ενημέρωση σας αναρτήσαμε ένα ενδεικτικό φύλλο καυσαερίων που συντάσσεται με το πέρας της συντήρησης. Αυτό συνήθως συνοδεύεται με το αποτέλεσμα του αναλυτή ρύπων.

Είναι γεγονός ότι οι καταναλωτές συχνά αναθέτουν τη συντήρηση σε αναρμόδιους μη αδειούχους ή δεν ζητούν με το πέρας αυτής τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι προέβησαν στη συντήρηση. Αυτή όμως η νοοτροπία είναι σημαντικό να αλλάξει, καθώς τα οφέλη της σύννομης συντήρησης είναι πολύ περισσότερα και λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή και του κράτους.