Μελέτες - Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ενδεικτικά μελετών κατηγοριών όπως:

α) Εξειδικευμένες Μελέτες Η/Μ, ενεργειακής εξοικονόμησης και συμβουλευτικες υπηρεσίες

β)  Mελέτες αερίων καυσίμων μαζί με τη σχετική επίβλεψη

 

γ) Διατάξεων απαγωγής συσκευών με διάφορα καύσιμα (συνήθως αέρια) σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

 

i) Tο ΕΝ 13384-1:2008 υπολογισμός για καπνοδόχους που εξυπηρετούν μια συσκευή (συμβατική ή συμπυκνωμάτων)

ii) Tο ΕΝ 13384-2:2009 υπολογισμός για καπνοδόχους που εξυπηρετούν περισσότερων της μίας συσκευές (συμβατικές ή συμπυκνωμάτων)
iii) Tο ΕΝ 13084-1:2007 υπολογισμός για βιομηχανικές καπνοδόχους δομικώς ελεύθερες (free standing) και
iv) Τη σειρά προτύπων DIN 4705, που όμως έχει επισήμως αντικατασταθεί από τα παραπάνω πρότυπα.

Συγχρόνως αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό διατάξεων απαγωγής κατά ΕΝ 15287-1 και ΕΝ 15287-2.

 

δ) Μελέτες καθοδικής προστασίας χαλύβδινων δικτύων διανομής

 

ε) Πιστοποιήσεις κατά CE & ISO

 

στ) Τέστ Στεγανότητας - Πιστοποιητικά επανελέγχου στεγανότητας - Αρχική έναυση συσκευών αερίου σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία