Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

 
Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα των εγκαταστάσεων αέριων καυσίμων είναι:
 
 √ Υψηλότερος καθαρός βαθμός απόδοσης σε σχέση με λοιπές εγκαταστάσεις καύσης.
√ Μεγάλες δυνατότητες συμπαραγωγής ή χρήσης σε αντλίες θερμότητας με μεγάλες αποδόσεις.
√ Μεγάλη ευκολία διανομής - ανύπαρκτη νοθεία (φ.αέριο) ή περιορισμένη (υγραέριο).
√ Αποδεκτό κόστος εγκατάστασης & συντήρησης και σύντομη απόσβεση.
√ Φιλική και «καθαρή» η καύση του προς το περιβάλλον με τη μικρή φθορά της εγκατάστασης.
√ Ιδιαίτερα ασφαλείς εγκαταστάσεις (ισχύει κυρίως για το φυσικό αέριο).
√ Νόμιμη, γρήγορη & απλή μετατροπή υφιστάμενων εγκατάσταση (π.χ επίτ. λέβητα σε βεράντα).
√ Η διασύνδεση του κόστους του φ.αερίου με το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, με επενδύσεις διανομής και με πολυεθνικά συμφέροντα, περιορίζουν σημαντικά το κίνδυνο για δυσμενή εθνική φορολόγηση.
√ Σχετικά αθόρυβη τεχνολογία λεβήτων φυσικού αερίου με πολύ εξελιγμένη διαχείριση.
 
Ορισμένα μειονεκτήματα εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων μπορεί να συνοψιστούν στα παρακάτω:
 
x Σημαντικές δαπάνες και γραφειοκρατία σύνδεσης - έμμεσα κόστη (τέλη σύνδεσης, μελέτες, άδειες).
x Ανάγκη ύπαρξης χώρου για δεξαμενή υγραερίου ή αγωγού φυσικού αερίου κοντά στον καταναλωτή.
x Αυξημένη επικινδυνότητα εγκαταστάσεων υγραερίου όταν δεν τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης.
x Εξάρτηση του καταναλωτή από συγκεκριμένους τοπικούς προμηθευτές-εταιρείες που πρωτίστως προστατεύουν το όφελος τους - Η μονοπωλιακή παραχώρηση δεν προστατεύει τον καταναλωτή.
x Ανυπαρξία μηχανισμού - φορέα τακτικού επανελέγχου της συντήρησης και των εγκαταστάσεων.
x Κίνδυνοι περιβαλλοντικής μόλυνσης λόγω διαρροής αερίων σε μεγάλη κλίμακα και μακροπρόθεσμη διατάραξη ισορροπίας υπεδάφους λόγω διύλισης τους (αντίστοιχα με το πετρέλαιο).
x Εξάρτηση από τις διεθνείς συνθήκες & δυσκολίες τροφοδοσίας σε περιόδους κρίσης.
x Ενεργειακή εξάρτηση & αυξημένοι συναλλαγματικοί κίνδυνοι- ύποπτοι όροι συμβολαίων σύνδεσης.
x Η αυξανόμενη ζήτηση φυσικού αερίου σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνει τις τιμές αγοράς διαρκώς.