Υπολογισμός καπνοδόχου σύμφωνα με τα EN 13384-2 και EN 13384-1

Έχουμε αποκτήσει πολυετή εξειδίκευση στους υπολογισμούς καπνοδόχων εστίων καύσης σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13384-2 και ΕΝ 13384-1.

Οι υπολογισμοί γίνονται για όλες τις συσκευές που προβλέπεται από τα εν λόγω πρότυπα (κλειστού θαλάμου, και ανοιχτού, συμβατικές και συμπύκνωσης).

Οι υπολογισμοί γίνονται αποδεκτοί από τις αρμόδιες αρχές και φορείς διανομής αερίου επί σειρά ετών καθώς πληρούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων και έχουν ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Παρέχουμε τους παραπάνω υπολογισμούς σε μεγάλο εύρος ενδιαφερομένων (τεχνικές εταιρείες, μελετητές και καταναλωτές).