Υγραέριο

 
Γενικά στοιχεία
Το υγραέριο είναι ένα καύσιμο άχρωμο, με χαρακτηριστική οσμή που είναι βαρύτερο από τον αέρα. Αποτελεί παραπροϊόν διύλισης πετρελαίου ή άλλων υδρογοναθράκων. Εμπορικά διατίθεται καθαρό προπάνιο ή μίγμα προπανίου (10-20%) και βουτανίου (80-90%). Ανήκει στα αέρια καύσιμα 3ης κατηγορίας, το προπάνιο έχει κατώτερη θερμογόνο δύναμη περίπου 25,88 KWh/m3 (ΑΘΔ: 28,12KWh/m3 ) ενώ το μίγμα 34,3 KWh/m3 (ΑΘΔ: 37,16KWh/m3). Η μέση πυκνότητα αερίου προπανίου σε κανονικές συνθήκες 1,97 kg/Νm3 ενώ του μίγματος 2,59 kg/Νm3 και οι πυκνότητες υγρής φάσης είναι 0,53kg/m3 και 0,6 kg/m3 αντίστοιχα (ΦΕΚ 1257β/3/9/2003). Η διανομή του στην οικιακή χρήση γίνεται μέσω βυτιοφόρων ή φιαλών. Η εξαέρωση του κατά την κατανάλωση προκαλεί πτώση θερμοκρασίας του δοχείου αποθήκευσης.
 
Ιδιαιτερότητες εγκατάστασης
Το υγραέριο ως καύσιμο παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα γιατί αποθηκεύεται στο χώρο του χρήστη, είναι ιδιαίτερα πτητικό, βαρύτερο από τον αέρα (επομένως παγιδεύεται σε υπόγεια) ενώ έχει χαμηλότερο κατώτερο όριο ανάφλεξης σε σχέση με το φυσικό αέριο. Μικροποσότητες υγρής φάσης όταν εξαερώνονται σε κλειστό περιβάλλον δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο μίγμα που μπορεί να είναι υπό όρους εκρηκτικό. Οι σχετικοί όροι εγκατάστασης για οικιακή χρήση καθορίζονται στον κανονισμό υγραερίου (ΦΕΚ 1257β/3/9/2003). Στη οικιακή χρήση υπάρχουν περιορισμοί αποθήκευσης, ειδικά σε εσωτερικούς χώρους και για την περίπτωση του προπάνιο ενώ για μεγάλες ποσότητες απαιτείται μελέτη και έγκριση από δημόσιες αρχές (πολεοδομία, πυρασφάλεια). Γενικά απαγορεύεται η αποθήκευση φιαλών σε υπόγειους χώρους. Ο γρήγορος ρυθμός κατανάλωσης και η αδυναμία πλήρους εκμετάλλευσης της χωρητικότητας των φιαλών, καθιστούν τη χρήση τους συχνά μη πρακτική: Κάθε φορά που συνδέεται μια φιάλη πρέπει να γίνεται έλεγχος στεγανότητας με αφρίζον μέσο. Η χρήση υπόγειας ή υπέργειας ή ημιυπέργειας δεξαμενής και η χωροθέτηση της πρέπει να γίνεται κατόπιν μελέτης, και έγκρισης από αρχές, τηρούμενων συγκεκριμένων αποστάσεων ασφαλείας και λοιπών προδιαγραφών (πάντοτε σε αίθριο χώρο, με γείωση, με σύστημα ψύξης-καταιονισμού για τις υπέργειες κ.α.). Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση οποιασδήποτε δεξαμενής υγραερίου προϋποθέτει την έκδοση σχετικής πολεοδομικής άδειας.
 
Το κόστος και τα οφέλη
Ο καταναλωτής αναλαμβάνει το κόστος έκδοσης πολεοδομικής αδείας, κατασκευής της εγκατάστασης, μεταφοράς και χωροθέτησης της δεξαμενής. Για το κόστος της δεξαμενής εξαρτάται αν έχει αγορασθεί ή εχει αποκτηθεί με χρησικτησία. Η δεξαμενή μπορεί να αποκτηθεί με αγορά ή με χρησικτησία δηλαδή παραχώρηση από τις εταιρείες προμήθειας χύμα υγραερίου κατόπιν συμφωνίας αποκλειστικής προμήθειας υγραερίου.
 Ως προς τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη του υγραερίου, αυτά είναι παραπλήσια με αυτά του φυσικού αερίου. Οι ίδιες συσκευές φυσικού αερίου (με μερικές εξαιρέσεις) μπορεί να λειτουργήσουν με υγραέριο σύμφωνα με τις οδηγίες μετατροπής του κάθε κατασκευαστή. Ο καταναλωτής στην περίπτωση που διαθέτει δική του δεξαμενή μπορεί να επιλέξει τον προμηθευτή ελεύθερα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την τιμή όσο και τη διαθεσιμότητα ή και αξιοπιστία της εκάστοτε εταιρείας προμήθειας. Το κόστος του προπανίου (πώληση χύμα για δεξαμενή ιδιοκτησίας του καταναλωτή) είναι περίπου 0,77€/lt ή 1,45€/kg (ενδεικτική τιμή στις 10/2012 μαζί με το ΦΠΑ) που ισοδυναμεί (λαμβάνοντας υπόψη την ανώτερη θερμογόνο δύναμη) περίπου σε 0,104 €/KWh.