Έκδοση πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης... Κάλλιο αργά παρά ποτέ!!!

 

Με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε και τις σχετικές επιστολές που λαμβάνουν οι πελάτες φυσικού αερίου σχετικά με τον υποχρεωτικό ανά 4 έτη  επανέλεγχο στεγανότητας, επιλέξτε την εταιρεία μας την AERIOBIZ για τις σχετικές εργασίες επανελέγχου στεγανότητας ανά 4 έτη γιατί:

-Διαθέτουμε πλεόν της δεκαετούς εμπειρίας στο συγκεκριμένο τομέα μαζί με την σχετική νόμιμη αναγγελία από την αρμόδια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ.

-Διαθέτουμε την απαιτούμενη άδεια (εργοδηγού υδραυλικού κατά το ΠΔ112/2012) και τις επαγγελματικές δραστηριότητες (εκ της φορολογικής αρχής) και προπάντως την απαιτούμενη εμπειρία για τις δοκιμές στεγανότητας.

-Επίσης διαθέτουμε άρτιο και υπερπλήρη εξοπλισμό (ψηφιακά μανόμετρα ακριβείας, ανιχνευτή διαρροών, αναλυτές και λοιπά εργαλεία).

- Επί σειρά ετών καταθέτουμε έγκυρα και αληθή πιστοποιητικά, βασισμένοι σε αξιόπιστες δοκιμές και μετρήσεις για τις νέες εγκαταστάσεις.

 

Οι εργασίες μας συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα έγγραφα κατά το Νόμο: 

1. Το σχετικό πιστοποιητικό,

2. Το ενημερωτικό έντυπο με τιμοκατάλογο υπηρεσιών,

3. Την υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης των εργασιών  και

4. Το σχετικό παραστατικό παροχής υπηρεσιών.

Καλέστε μας για να προβούμε στον έλεγχο στεγανότητας της εγκατάστασης σας, με πλήρη νόμιμα χαρτιά και παραστατικά για να είστε πλήρως εξασφαλισμένοι.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα:

Σταθερό: 2313016556

Κινητό: 6944537759