ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας για την έκδοση του πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας φυσικού αερίου ή πιστοποιητικού δοκιμής αντοχής και στεγανότητας  (6944537759 και 2313016556) σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές για τη Θεσσαλονίκη!!!

Η εταιρεία μας εκδίδει τα εν λογω πιστοποιητικά κατόπιν των αναγκαίων ελέγχων και εργασιών σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές στην περιοχή της Θεσσαλονίκης!!!  Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στα: 6944537759 και 2313016556. Έχοντας διενεργήσει σχετικές πνευματικές δοκιμές σε εγκαταστάσεις για περίπου 15 έτη, μπορούμε μετά βεβαιότητας να ελέγξουμε κάθε είδους εσωτερική εγκατάσταση.

Πληροφορίες για το πιστοποιητικού επανελέγχου στεγανότητας φυσικού αερίου που εκδίδουμε:

Οι καταναλωτές φυσικού αερίου ειναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν στον  επανέλεγχο στεγανοτητας της εγκατάστασης τους ανά 4 έτη σύμφωνα με το ΦΕΚ976β/2012. Μετά τη διεξαγωγή των δοκιμών εκδίδεται επί τόπου το πιστοποιητικό, συντάσσεται από εμάς η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εγκαταστάτη κατά ΠΔ112/2012 και φυσικά δίδεται το σχετικό ενημερωτικό έντυπο μαζί με το παραστατικό. Στους ελέγχους συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση φθαρμένων στεγανοποιητικών φλαντζών ή άλλων εξαρτημάτων όπου αυτό κριθέι αναγκαίο.

Πληροφορίες για το πιστοποιητικού δοκιμής αντοχής και στεγανότητας που εκδίδουμε:

Εφόσον έχει απανεργοποιηθεί μια παροχή αερίου για περισσότερο από ένα έτος, απαιτείται η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού αντοχής και στεγανότητας σύμφωνα με το ΦΕΚ976β/2012. Το εν λόγω πιστοποιητικό προσκομίζεται στο διαχειριστή - φορέα διανομής φυσικού αερίου από τον καταναλωτή. Μετά τη διεξαγωγή των δοκιμών εκδίδεται επί τόπου το πιστοποιητικό, συντάσσεται από εμάς η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εγκαταστάτη κατά ΠΔ112/2012 και φυσικά δίδεται το σχετικό ενημερωτικό έντυπο μαζί με το παραστατικό. Στους ελέγχους συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση φθαρμένων στεγανοποιητικών φλαντζών ή άλλων εξαρτημάτων όπου αυτό κριθέι αναγκαίο.